சத்தினிபாதம் பெருமை

சத்தினிபாதம் பெருமை

சத்தினிபாதம் எனும் அருள் பெற்றக்கால்

நால்வகை பாதம்

சரியை கிரியை யோகம் ஞானம்  சாத்தியம்

எளிதில் சாத்தியம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s