“ மாற்றிப் பிறத்தல் பெருமை “

“ மாற்றிப் பிறத்தல் பெருமை “  

எப்படி ஒரு சிசு

எவ்வளவு துன்பம் துயரம் அனுபவித்து

தாயின் கருவறையில் இருந்து  பிறந்து  வருதோ ??

அதே அளவுக்கு 

ஒரு ஆன்ம சாதகனும்

உழைப்பு அர்ப்பணிப்பு கவனம் வைத்து

தவம் செய்து தான்

தனக்குளே மாற்றிப் பிறக்கணும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s