தெளிவு

தெளிவு

10 மி மீ = 1 செ மீ

100 செ மீ = 1 மீ

1000 மீ = 1 கிலோ மீ

1000 கிராம் = 1 கிலோ கிராம்

12 “ = 1 அடி

ஆனால்

எத்தனை  ஜென்மம் நம் வாழ்க்கை  ??

தெரியாது

இதைத் தான் கவிகள் :

எத்தனை ஜென்மமோ வாழ்க்கை என்பது ??

எவ்வளவு பிறவி ஆகும் ??

 நாம்  ஞானம் அடைய தெரியாது

இது தான் வாழ்க்கை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s