” காமுகன் –  காதலன் –  ஆன்ம சாதகன்”

” காமுகன் –  காதலன் –  ஆன்ம சாதகன்” 

காமுகன்  :

ஆடை துளைத்து உடல் காண்கிறான்

காதலன்

உடல் ஊடுருவி உயிர் காண்கிறான்

ஆன்ம சாதகன் :

உயிர் ஊடுருவி அபெஜோதி சுத்த சிவம் காண்கிறான்

இது மனிதரின் பரிணாம வளர்ச்சிப்படிகள்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s