“ வேதாந்த வீடு “

“ வேதாந்த வீடு “ புறத்தில் வீடு எனில் ?? செங்கல் மணல் சிமெண்ட் கலவையால் கட்டுவர் அகத்தில் ?? பஞ்சேந்திரிய சக்திகள் – சோமசூரியாக்கினி விந்து  கலை  – வாசி இதெல்லாம் வைத்துத் தான் ஞான வீடு வேதாந்த வீடு அமைப்பதாகும் வெங்கடேஷ்

சிரிப்பு

சிரிப்பு   “ மனைவியும் –  மனமும் “  1 அடங்கிய போது  மனைவியாம் அடங்காத போது பேயாம் பிசாசாம் இது மாதிரி சிரிப்பாக இருக்கு : 2 அடங்காத போது மனமாம் அடங்கிய போது குருவாம் 3 மனம் – அடக்க நினைத்தால் அலையுமாம் அறிய நினைத்தால் அடங்குமாம் நல்ல வேடிக்கை 4 ஜீவன் சிவமாம் ஜீவன் ஆன்மா ஆக வழியைக் காணோம் நேராக சிவத்துக்கு போய்விட்டார்கள் நல்ல  வேடிக்கை வெங்கடேஷ்