“ வேதாந்த வீடு “

“ வேதாந்த வீடு “

புறத்தில் வீடு எனில் ??

செங்கல் மணல் சிமெண்ட் கலவையால் கட்டுவர்

அகத்தில் ??

பஞ்சேந்திரிய சக்திகள் – சோமசூரியாக்கினி

விந்து  கலை  – வாசி

இதெல்லாம் வைத்துத் தான் ஞான வீடு வேதாந்த வீடு அமைப்பதாகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s