“ காதலனும் – ஆன்ம சாதகனும் ”  

“ காதலனும் – ஆன்ம சாதகனும் ”  

காதலர் :

காதல் வயப்பட்டவுடன்

“ தீ குளிரும்”  

“ மழை சுடும் “

எல்லாம் தலை கீழ் தான்

இதெல்லாம் வாய்பந்தல்  தானே தவிர உண்மையிலை

கவிகள் மிகைப்படுத்திக் காட்டுகிறார்

இது எப்படி எனில் ??

சுகமளிக்கும் கூட்டத்தில்  கூறுவதிலையா  ??

குருடர் பார்க்கிறார்

செவிடர் கேட்கிறார்

ஊனமுற்றோர் நடக்கிறார்

ஆண்டவர் பேர் உச்சரித்தவுடன்  உடல் சொஸ்தம் ஆகிவிட்டது என பொய் உரைப்பது மாதிரி தான் இதெல்லாம்

ஆனால் உண்மையான தேடலில் இருந்து

பயிற்சி செய்து அனுபவத்துக்கு வந்திருக்கும் ஆன்ம சாதகருக்கு

இது உண்மையாக  நடக்கும்

அவனுக்கு  தீ குளிரும்

எப்படி எனில்

பிராண அபான கலப்பினால்

பிராணன் குணம் மாறி

அது குளிர் காற்றாக உடல் முழுதும் வீசும்

பிராணன் – சுத்த உஷ்ணம் ஆகும்

காலை  வெப்ப சூரியன் – இரவில் குளிர் நிலவு மாதிரி 

இது முதல் நிலை அமுதம் ஆம்

என் அனுபவம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s