சிவத்தின் கருணை வெள்ளம் பெருமை

சிவத்தின் கருணை வெள்ளம் பெருமை

உலகில்

மழை புயல் வெள்ளத்தால்

பொருட்கள் –  கால் நடை – வாகனம்

சில சமயம் வீடு கூட அடித்துச் சென்றுவிடும்

இது புறம்

அதே மாதிரி

சிவத்தின் கருணை  வெள்ளம்

ஆன்ம சாதகனின் வினைகள் அடித்துச் சென்றுவிடும்

இது அகம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s