எப்போது குரு வருவார் ??

எப்போது குரு வருவார் ??

பெட்ரோல் வண்டியில்

எரிபொருள் அழுத்தம் உச்சத்தில்

Spark plug தீப்பொறியால்  எரிபொருள்  பற்றி எரிவது போலும்

Diesel வண்டியில்

காற்றின் உச்ச கட்ட அழுத்தத்தில்

Fuel Injection   நடைபெற்று எரிபொருள் எரிவது போலும் தான்

குருவின் வருகையும் அமையும்

அந்த எரிபொருள் எரியும் நேரம் பார்த்து வருவார்

செய்ய வேண்டியதை செய்வார் சென்றுவிடுவார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s