“ ஆடுதுறை –  சுழிமுனை உச்சி பெருமை  “

“ ஆடுதுறை –  சுழிமுனை உச்சி பெருமை  “

அகத்தியர் துறையறி விளக்கம்

கடகரியைப் பிடித்ததன் மேல் கால்கொண்டேறி

கடைக்கோடி நடுத்தெருவே கரியைக் கட்டி

வடவை அனலாறு மயிர்ப்பாலந் தாண்டி

வனச மலர் ஆயிரத்தெண் வாவி மூழ்கி

நடனமிடும் சபைமேல் குறத்தி தெய்வ

நாயகனைத் கண்டு தொழு திறைஞ்சிப் போற்றி

சுடரொளியாம் திருவாடு துறையைப் பார்க்கில்

சூரியனும் சந்திரனும் தோற்றமாமே.

விளக்கம் :

யானை ஆகிய மனதை வாசியில் கூட்டி , சுழிமுனை உச்சியில் வைத்து கட்டினேன்

 நெருப்பாறு – மயிர்ப்பாலம் தாண்டி – 1008 இதழ்க் கமலம் ஆகிய  நெற்றிக்கண் விளங்கும் அமுத குளத்தில் மூழ்கினேன்

அதில் நடமிடும் குறத்தி மணாளன் முருகன் குமரன் கண்டு போற்றி தொழுதேன்

ஆன்மா நடமிடும் நீர் உறை துறையில் உச்சியில் ,    நாத விந்து ஒளிகள்  கலந்து நிற்பதாகுமே

ஆன்ம அனுபவம் விளக்கும் சித்தர் பாடல் ஆம்

 நெருப்பாறு மயிர்ப்பால அனுபவம்  நெற்றிக்கண் முன்பு வந்துவிடும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s