“ ஆடுதுறை –  சுழிமுனை உச்சி பெருமை  “ – அகத்தியர் துறையறி விளக்கம்

“ ஆடுதுறை –  சுழிமுனை உச்சி பெருமை  “ – அகத்தியர் துறையறி விளக்கம்

விழிநடுவே மெய்ஞ்ஞானம் வெளியதாகும்

வேலவனார் திருக்கூத்தை மேவிப்பாரு

அழிவறியாத் தேனூறும் குளத்தைக் காண்பீர்

அமுர்தமங்கே பாய்ந்தொழுகும் அருவிபோலே

தெளிவதனால் சிந்தைதனில் கண்டுதேறில்

தேகம் விட்டு உயிர்பிரியா திருக்கும் சிந்தை

சுழிமுனைமேல் திருவாடு துறையைப் பார்க்கில்

சூரியனும் சந்திரனும் தோற்றமாமே

விளக்கம் :

 நெற்றிக்கண்ணில் – நடுவில் வெட்ட வெளி இருக்கும் பார்ப்பாய்

முருகன் நடம் பார்ப்பாயாக

அமுதம் நிரம்பி வழியும் அமுத கலசக் குளத்தை கண்ணால் பார்ப்பாயாக

அது அங்கிருந்து ஒழுகும் – உடல் முழுதும் பாயுமே கங்கை போலே

அமுதம் உண்டு வந்தால் , மனதில் தெளிவு பிறக்கும்

அதனால் உடலை விட்டு உயிர் பிரியாது  

ஆன்மா நடமிடும் நீர் உறை துறையில் உச்சியில் , நாத விந்து ஒளிகள்  கலந்து நிற்பதாகுமே

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s