ஆடுதுறை –  சுழிமுனை உச்சி பெருமை 

“ ஆடுதுறை –  சுழிமுனை உச்சி பெருமை  “

அகத்தியர் துறையறி விளக்கம்

கற்புடைய மனத்தோர்கள் கால்ரெண்டைத்தான்

கடைக்கோடி நடுத்தெருவே கட்டும்போது

உற்பனமும் அறிவார்கள் உண்மை காண்பார்

ஓரெழுத்து மீரெழுத்து முண்மை காண்பார்

“எப்படியும் கடைக்கோடி முனையில் நிற்பார்”

இறவார்கள் பிறவார்கள் எமனை வெல்வார்

சொற்பொருளாம் திருவாடு துறையைப் பார்க்கில்

சூரியனும் சந்திரனும் தோற்றமாமே

விளக்கம் :

மனதை உலக நோக்காக இல்லாமல் ஆன்ம நோக்கமாக வைத்திருப்பவர் கற்புடையோர்  – ஆண் ஆனாலும் பெண் ஆனாலும் சரி

அவர் சுவாசம் இரண்டையும் சுழிமுனை உச்சியில் வைத்து கட்டியிருப்பர்

சத்தியமாம் ஆன்மாவை பார்ப்பார்

ஓங்காரத்தின் விரிவாம் மூன்று எழுத்து ஆகிய பர ஒளியுடன் – நாத விந்து ஒளி கலவை கண்ணால் பார்ப்பார்

அவர் சுழிமுனை உச்சியில் மனம் + கண் வைத்து இருப்பர்

இந்த அனுபவம் கைவரப் பெற்றவர் இறவார் – எமனை வென்று இருப்பர்

ஆன்மா நடமிடும் நீர் உறை துறையில் உச்சியில் , நாத விந்து ஒளிகள்  கலந்து நிற்பதாகுமே

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s