“ தைப்பூசம் சிறப்பு “

“ தைப்பூசம் சிறப்பு “

இந்த தினத்தில் சிதம்பரம்  நடராஜர் கோவில்  நடை மூடிவிடுவார்களாம்

ஏனெனில் ??

“ நடராஜர் “ – வடலூர் சத்திய ஞான சபைக்கு இடம் பெயர்ந்திருப்பாராம்

கவனிக்கவும் “ நடராஜர் “  

அவர் எந்த சமய தெய்வம் ??

சைவத்தின் தெய்வம் தானே??

பின் ஏன் எப்படி –

சுத்த சன்மார்க்க தெய்வம் :

இது வரை யாரும் கண்டும் கேட்டும் உணராத  – இந்த மூவர் /ஐவர் / தேவர்கள் அல்லாத தெய்வம் தான் சன்மார்க்க தெய்வம் என நம் அன்பர் முழக்கமிட்டு வருவது ஏன் ??

வீண் ஜம்பம் அடிப்பது ஏன் ??

அதனால் சுத்த சன்மார்க்க சிவம் என்பது நடராஜர் தான்

சிற்றம்பல வெளியில் ஆடும் நடமிடும்  நடராஜர் தான் சுத்த சிவம் – சுத்த சன்மார்க்கத்தின் சிவம்

ஆணிப்பொன்னம்பலத்திலே கண்ட காட்சிகளில் குறிப்பிட்டிருக்கும் தெய்வம் – அம்மை சிவகாமி – அப்பன்  நடராஜர் தானே ??

அதனால் அவர் தான் சுத்த சன்மார்க்க தெய்வம்

சரி தானே ??

உண்மை தானே ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s