மரணம் தேர்வு 6

மரணம் தேர்வு 6

அதே பள்ளி தான்

ஆனால் ஒரு ஆண்டு முடிந்தவுடன்

அடுத்த வகுப்புக்கு உயருகிறோம்

அதே மாதிரி தான் மரணமும்

மரணத்துக்குப் பின் அடுத்த ஜென்மத்தில் பிறவியில்

அதே உலகத்தில் தான் பிறப்பு

ஆனால்

முன்பு இருந்த அறிவு காட்டிலும்

உயர்ந்து இருக்க வேண்டியது ஜீவனின் கடமை

அதனால் மரணம் என்பது

அறிவில் தவத்தில் அனுபவத்தில்

மேலேற்ற வைப்பதுக்கு என தெளிந்து கொண்டால்

மரணத்தைப் பத்தி பயமிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s