“ குளமும் – குலமும் “

“ குளமும் – குலமும் “

சிரசில் இருக்கும் அமுத குளத்தில்  தான்

நம் குல தெய்வம் இருக்கு  

அதனால் தான் தலை அமிர்த சிரச் என்கிறார்

அவர் தான் ஆன்மகுரு

வள்ளல் பெருமான் :

“ எனது குளத்தினும் நிரம்பிய சிவகுரு பதியே “

அவர் தான்  சுக்குலம்

அவர் தான் 96 அங்குலம் ஆகிய தத்துவத்துக்கும் தலைவர் 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s