“ எதிர்ப்பார்ப்பும் –  அனுபவங்களும்  “

“ எதிர்ப்பார்ப்பும் –  அனுபவங்களும்  “

இறை அருள் எதிர்ப்பார்ப்பது ஆகிய

8/2 அனுபவம்

முத்தி அனுபவம்

சாகாத்தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல்

சிற்றம்பலப்பிரவேசம்

 பரவிந்து

நாத  அனுபவம்

அமுதம்

நெற்றிக்கண் திறப்பு

இதெல்லாம் நடந்தால் தான் ஞானம் சித்திக்கும்

இது அனுபவமாக ஒரு சாதகனுக்கு தவத்தில் , வந்தால் தான் அவன் ஞானி ஆவான்

அதனால் சிவத்தின்  எதிர்ப்பார்ப்பும் , ஆன்ம சாதகனின்  அனுபவங்களும்  ஒன்றோடொன்று பின்னிப்பிணிந்தவை

ஆனால்  நம் அனுபவம் தான் முதல்

அது சிவத்தின் எதிர்ப்பார்ப்பை பூர்த்தி செயும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s