“  மெய்ஞ்ஞானமும் – விஞ்ஞானமும்  “

“  மெய்ஞ்ஞானமும் – விஞ்ஞானமும்  “

 விஞ்ஞானம் :

Bees don’t fly – they levitate – when their wings flutter , it creates noise – hence they levitate thru “ Acoustic levitation”

மெய்ஞ்ஞானம் :

இதை நம் ஞானியர் – நாதம் உண்டாக்கினால் அதன் மூலம் விந்து /வாசி மேலேறும் என ஆய்ந்து கண்டுபிடித்துள்ளனர்

இரு ஞானமும் ஒத்துப்போகின்றன

உலகம் : ஊதினால் ஊதினால் வாசி மேலேறும் என நம்புது  – என்ன செய்ய ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s