தெளிவு  – சிதம்பரம் பெருமை

தெளிவு  – சிதம்பரம் பெருமை

சிதம்பரம் ராமலிங்கம் உரைக்கும்

சிதம்பரம் நடராஜர் தான் சுத்த சன்மார்க்க தெய்வம்

அவர் தான் அபெ ஜோதி ஆண்டவர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s