“ கடை “ – சன்மார்க்க விளக்கம்

“ கடை “ – சன்மார்க்க விளக்கம் “ ஆடுதுறை –  சுழிமுனை உச்சி பெருமை  “ அகத்தியர் துறையறி விளக்கம் கற்புடைய மனத்தோர்கள் கால்ரெண்டைத்தான் “ கடைக்கோடி “  நடுத்தெருவே கட்டும்போது உற்பனமும் அறிவார்கள் உண்மை காண்பார் ஓரெழுத்து மீரெழுத்து முண்மை காண்பார் “எப்படியும் கடைக்கோடி முனையில் நிற்பார்” இறவார்கள் பிறவார்கள் எமனை வெல்வார் சொற்பொருளாம் திருவாடு துறையைப் பார்க்கில் சூரியனும் சந்திரனும் தோற்றமாமே விளக்கம் : மனதை உலக நோக்காக இல்லாமல் ஆன்ம நோக்கமாக…

தற்போதைய குரு எப்படி  ??

தற்போதைய குரு எப்படி  ?? உண்மை சம்பவம்  2021 பழனி சேர்ந்தவர் – யூ டியூபில் “ சாகாத்தலைக்கு “ – மெய்ஞ்ஞான விளக்கம் அளிக்கிறார் சிரிக்காமல் படிக்க வேணும் சாகாத்தலை எனில் – சாகாத்தலைவன் –  நம் உடலில் இருக்கும் இவரை பிடித்துக்கொண்டால் சாகாக்கல்வி கற்கலாம் நான் : அதென்ன சாகாத்தலைவன் ?? ஏன் இம்மாதிரி  பேர் ?? அவர் :  தலைவன் சுருக்கி தல – தலை என நம் சமுதாயம் கூறுவதிலையா ??…

Types of Levitation

Types of Levitation Vacuum levitation : You create vacuum inside yr body thru absorption of breath and tieing on fore head This  levitates the body during meditation Acoustic levitation : This ascension happens thru mystic sounds produced  thru  meditation practices These sounds levitate not body but the semen and cosmic breath This is very much…