தெளிவு

தெளிவு

கணபதி தரிசிக்காமல்

அறுமுகனை காண முடியாது போலும்

எட்டிரெண்டு கூடி வாலை தரிசனமாகாமல்

அம்மை  சிவகாமி காண முடியாது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s