கண் மூலம் மூளை இயக்கும்  பயிற்சி

கண் மூலம் மூளை இயக்கும்  பயிற்சி ஆங்கிலத்தில் Neuro Linguistic Programming தான் பார்த்த காட்சியை நினைவுக்கு கொண்டு வர கண்ணை மேல் நோக்கி இடது பக்கம் நிறுத்துதல் தான் கேட்ட சப்தங்களை நினைவு கொண்டு வர , கண்ணை இடப்பக்கம் நிறுத்துதல் மனக்கட்டளைகளை தடையிலாமல் மூளை ஏற்றுக்கொள்ள கீழ் நோக்கி வலப்பக்கம் நிறுத்தவும் புதிய விஷயம் பதிவாக கண்  மேல் நோக்கி வலப்பக்கம் நிலை நிறுத்தவும் புதிய சப்தங்களை பதிவாக்க விளக்கம் பெற கண்ணை வலப்பக்கம்…

இயற்கை  ரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – திரியம்பகேஸ்வரர் ஆலயம்

இயற்கை  ரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – திரியம்பகேஸ்வரர் ஆலயம் இங்குள்ள லிங்கத்தின் நடுவே பள்ளம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அது சிரசில் இருக்கும் உச்சிக்குழி ஆகும் அங்கு தான் ஆன்மா வீற்றிருக்கு விளங்குது அதை புறத்துக்கு காட்டவே இந்த ஆலய லிங்கம் நம் முன்னோர் அறிவுக்கு ஈடிணை இல்லை வெங்கடேஷ்

“ ஞானியர் உலக மயம் “ 

“ ஞானியர் உலக மயம் “  மேலை நாட்டு ஞானியர் : “ Worlds riches cant be compared to the riches of the Soul “ நம் ஞானியர் : “ உலகத்தின் சொத்து முழுமையும் சேர்த்தாலும் ஆன்மாவுக்கு ஈடாகாது “ ஞானியர் கருத்து ஒத்துத் தான் போவர் வெங்கடேஷ்