அகத்தியர் சாகரம்   – “  நெருப்பாறு மயிர்ப்பாலம் “

அகத்தியர் சாகரம்   – “  நெருப்பாறு மயிர்ப்பாலம் “

சிவயோக ஞானம்

தானென்ற முப்பாழில் மும்மலமும் நீக்கித்

தற்பரத்துக் கப்பால் மயிர்ப்பாலமீதில்

வானென்ற நெருப்பாறுக்கு அப்பாற்சென்று

மகத்தான பரவெளியில் மனதொடுங்கி

கோனென்ற வெளியொளியில் தானே தானாய்

குவிந்திருந்த சிவயோக ஞானந்தானாய்

ஊனென்ற வாதியந்தந் தானே தானாய்

உகந்திருப்பார் சிவஞான முணர்ந்தோர்காணே

விளக்கம் :

சுத்த  ஜீவன் தன் நிலைக்கு அப்பால் , சுழிமுனை

 நாடியில் சென்று – உச்சியில் வெளியில் ஆன்மாவில்  எல்லாம் ஒடுங்கினால்

அது சிவயோகம் ஆம்

அந்த ஞானம்  சிவ ஞானமும் ஆகும்

உச்சி அடையும் முன் அனுபவம் தான் நெருப்பாறு மயிர்ப்பாலம் அனுபவம்

மயிர்ப்பாலம் – சுழிமுனை நாடி

நெருப்பாறு – பரவிந்து கலைகள்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s