“ பார்வை பெருமை  “

“ பார்வை பெருமை  “

உலகம் :

இன்பம் என்றாலும் துன்பம் என்றாலும்

எல்லாம் நாம் பார்க்கும் பார்வையில் தான் இருக்கு

ஞானம்  அடைதலும் பார்வையில் தான் இருக்கு

வேறெதிலும் இல்லை

காதல் மலர்வதும் பார்வையில் தான்

தெளிவு வருவதும் பார்வையில் தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s