சித்தர் தனிப்பாடல்

சித்தர் தனிப்பாடல்

தானென்ற விடங்காட்டி நாதங் காட்டிச்

சாற்றுகிற மவுனத்தின் சார்பு காட்டி

வானென்ற வெளியோடறு தலமுங் காட்டி

வாய்மூடி னாதிக்க வகையும் காட்டி

ஊனென்ற வுடம்பைவிட்டுக் கேசரியுங் காட்டி

ஊமைநின்ற விடங்காட்டி யுரைக்கப் பண்ணிக்

கோனென்ற குருவெனும்வாய் பேசலாமோ

குறும்பரே குருசொல்ல விரண்டுமாமே.

பொருள் :

தனக்கான ஆன்ம ஸ்தானம் இடம் காட்டி , அந்த இடம் நாதஸ்தானம் ஆகையால் நாதம் காட்டி என்கிறார்

பிரணவத்தில் அடங்கும்  மேல் ஆறு ஆதார நிலையும் காட்டி , மௌன அனுபவம் கூட்டி , சித்திக்க வைத்து ,

நம் உணர்வு உடல் விட்டு , மேலேறி – கேசரமாம் அண்டவுச்சி எய்திடச் செய்தார் என் குரு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s