ஆன்ம சாதகனின் உணவு பழக்கம்

ஆன்ம சாதகனின் உணவு பழக்கம்

சத்தானது விடவும்

தூக்கம் தவிர்க்கும் உணவுகள் தான் சாலச் சிறந்தது

பிராணசக்தி  அதிகம் இருக்கும் உணவு அதிகம் உண்ண வேணும்  

ருசிக்கு இடம் இலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s