மனோன்மணியும்  – வாலையும் 2

மனோன்மணியும்  – வாலையும் 2

வாலை அனுபவம் சித்தியாகாமல்

சுழுமுனை வாசல் – நெற்றிக்கண் திறப்பு இன்றாம்

மனோன்மணி அனுபவம் சித்தியாகாமல்

ஆகாய கங்கை போகாப்புனல் இன்றாம்

வினைகள் தீர்ப்பதும் முடியாதாம்

ஒளி தேகம் சித்திக்காதாம்

அடி அனுபவம் வந்தால் தான்

முடி அனுபவம் சித்திக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s