“ மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் “

“ மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் “

விஞ்ஞானம் : 

நாம் குடிக்கும் நிலத்தடி நீரானது

பல நூறு ஆண்டு பண்டை பழமை

மெய்ஞ்ஞானம் :

நாம் இந்த பிறவியில் அனுபவிக்கும்  வினைகள் கர்மம்

பல்லாயிரம் பிறவி முன் செய்த கர்மம்

இரு  ஞானமும் ஒத்துப்போகுது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s