“ ஆசையும் திருவடியும் “

 “ ஆசையும் திருவடியும் “

1 ஆசையற்ற இடம்  எம்மிறை காணலுமாகும்

2 ஆசையற்றோர்க்கே ரசவாதம் சித்திக்கும்

3 ஆசையற்றவர்க்கே அணியுமாம் பாதம்

அதாவது ஆசையற்றவர்க்கு திருவடி சிரசில் சூட முடியும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s