“ சோமாஸ்கந்தன் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ சோமாஸ்கந்தன் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

இவர் நம் கோவிலில் சிவபார்வதி இடையில் இருப்பார்

இதன் பொருள்:

சோம நிலையாகிய ஈரெண்ணிலை பூரண சந்திரனின் கலை அனுபவத்தில் பர விந்து கலை சேந்திருப்பது குறிக்குது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s