“ அக்காலமும் இக்காலமும்”

“ அக்காலமும் இக்காலமும்”   அக்காலமுதல் இக்காலம் வரை எல்லா பொருளிலும் கலப்படம் கலப்படம் தான் இக்காலத்தில்  எல்லாவற்றிலும் அரசியல் அரசியல் இது எல்லா பிரச்னையிலும்  நுழைந்து  காரியம் கெடுத்துவிடுது நதி நீர் பங்கீடு  – கோவில் – விளையாட்டு  சினிமா எல்லாத்திலும் வெங்கடேஷ்

“ 63  நாயன்மார் –  நீலகண்டர் – சன்மார்க்க/ தத்துவ விளக்கம் “    

“ 63  நாயன்மார் –  நீலகண்டர் – சன்மார்க்க/ தத்துவ விளக்கம் “     இந்த பெயர் மிக்க புகழ்  பெற்றது   விளக்கம் யாதெனில்  : “ நீல நயனங்களில் ஒரு நீண்ட கனவு வந்தது  “ இது கவியின் சினிமா பாடல் நம் நயனம் கண் நீல நிறம் கண்டம் = இரு துண்டு , கழுத்து  அல்ல இரு துண்டு ஆக இருக்கும் கண் தான் நீல கண்டம் –  அதில் உறைபவன்…