“ அக்காலமும் இக்காலமும்”

“ அக்காலமும் இக்காலமும்”  

அக்காலமுதல் இக்காலம் வரை

எல்லா பொருளிலும் கலப்படம் கலப்படம் தான்

இக்காலத்தில்  எல்லாவற்றிலும் அரசியல் அரசியல்

இது எல்லா பிரச்னையிலும்  நுழைந்து  காரியம் கெடுத்துவிடுது

நதி நீர் பங்கீடு  – கோவில் – விளையாட்டு  சினிமா எல்லாத்திலும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s