“ அக்காலமும் இக்காலமும் “

“ அக்காலமும் இக்காலமும் “  

அக்காலம் :

“ உறுமீன் வருமளவும் காத்திருந்ததாம் கொக்கு “

இக்காலம் :

“ மதில் மேல் புறா வருமளவும் காத்திருக்கிறது பூனை “

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s