ஆகாசப் பேரேடுகள் –  Akashic records 2

ஆகாசப் பேரேடுகள் –  Akashic records 2

இது எப்படி வேலை செயுது எனில் ?

1 நாம் ஒன்றை  தேடுகிறோம் எனில்?? 

அந்த அலைகள் பிரப ஞ்ச வெளியில் கலந்துவிடுது

பிரப ஞ்சம் அதுக்கு ஏற்றாற் போல்

ஒரு நபரை

ஒரு நூலை

ஒரு பாடலை

ஏதோ ஒரு தகவலை  நமக்கு அனுப்பி வைக்குது /தொடர்பு ஏற்படுத்துது

இந்த உதவிக்கான காலம் அவரவர்க்கு மாறுபடும் – வினைகள் – பக்குவம் – அருள் எல்லாம் பொறுத்து அமையும்

பலர் சரியான – நல்ல குரு தேடுகிறார்

ஆனால் பல போலிகளிடம் சிக்கி , ஏமாந்து , பல காலம் வீணாகி , பின்னர் சரியான நபரிடம் சேர்கிறார்

வினைக்கு ஏற்றாற்போல் பதில் – காலம் அமையும்

ஒரு சந்தேகம் வருது

அதை தீர்க்கும் வகையில் பிரபஞ்சம் பலப்பல வகையில் உதவி செயும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s