“ சித்தர் சாபம் “

“ சித்தர் சாபம் “

பெண் பாவம் பொல்லாதது – தெரியும்

ஆனால் சித்தர் சாபம் ??

சித்தர் மறைத்து வைத்திருக்கும் மறை பொருள் – சித்தர் பரிபாஷைகள் மிக மிக ரகசியமானவை

 ஞானம் – வைத்தியம் – ரசவாதம்

அவைகள் யார் வெளிப்படுத்துகிறாரோ ? அவர்க்கு சாபம் கிட்டுமாம்

இது செவி வழி செய்தி

நான் நிறைய விஷயங்களை போட்டு உடைத்துவிட்டேனாம்

பதிவுகளில் வெளியிட்டுள்ளபடியால் , எனக்கு சாபம் இருப்பதாக , விஷன்  காட்டியது

தெய்வம்/ திருவடி – அருள்  துணை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s