“ இருட்டுப் பள்ளம் “

“ இருட்டுப் பள்ளம் “   

இந்த பேருடன் ஒரு கிராமம்  த நாட்டில் உளது

இதென்ன வித்தியாசப் பேர் ??

பள்ளம் – சிரசின் உச்சி குழி

இருட்டு – அந்த பள்ளம் இருளில் இருக்கும் , நம் கோவில் மூலவர் சன்னிதி மாதிரி

இது இயற்கை  ரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு ஆம்

நம் முன்னோர் எவ்வளவு அறிவாளிகள் ??

வெங்கடேஷ்

One thought on ““ இருட்டுப் பள்ளம் “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s