தவம் பெருமை

தவம் பெருமை

கண் பிராணன்  நிச்சலனமாக நிற்கில்

மனமும் சலனம் அடையாமல் நிற்கும்

உலக விவகாரத்தால் பெண்ணால் சலனம் அடையாது

வெங்கடேஷ்   

One thought on “தவம் பெருமை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s