“ எண்ணமும் பிறவியும் “

“ எண்ணமும் பிறவியும் “


எண்ணங்கள் எப்படி வந்த வண்ணமுளதோ?

அவ்வாறே தான்

அதே எண்ணங்களால் தான்

நாம் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி அடைகிறோம்

பிறவியும் வந்த வண்ணம் உளது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s