“ தவம் பெருமை “

“ தவம் பெருமை “

1 மரத்தை வெட்டியவன் நிழலை தேடினான்

சுவாசத்தை விட்டவன்

பஞ்ச இந்திரியங்களை புறத்தில் அலைய விட்டவன்

மீண்டும் உடல் தேடினான்

2 ஆடை கட்டி மானம் காக்கிறார்

சுவாசம்  மனம் கட்டி

5 இந்திரியம் , விந்து கட்டி 

உயிர் காக்கிறார்

வெங்கடேஷ்     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s