திருவடி தவம் பெருமை

திருவடி தவம் பெருமை

உலகம் :

தேர்தல் வந்தால்

முதலில் கடனின் வட்டி தள்ளுபடி

பின்னர் முழு கடனும் தள்ளுபடி

அகம் :

தவத்தால்

முதலில் வினைகள் தள்ளி வைப்பர்

பின்னர் முழு வினையும் தள்ளுபடி ஆகிடும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s