“ ஜீவனும் ஆன்மாவும் “

“ ஜீவனும் ஆன்மாவும் “

ஜீவன் ஒரே உணர்ச்சி மயம் தான்

மனதுடன்  சம்பந்தத்தால்

ஆன்மாவோ ??

உணர்வு மயம் தான்

ரெண்டுக்கும் உலகளவு வித்தியாசம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s