தக்ஷன் யாகம் – அசைவு 7

தக்ஷன் யாகம் – அசைவு 7

அசைவு  நிற்கில்

அதாவது உடல் கண் பிராணன் அசைவு நிற்கில்

மனம் அதன் அலையும் தன்மையும் நிற்கும்

மனம் அலையாது ஓவியம் போல் நிற்கும்

என் அனுபவம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s