ஞானியர் வகைகள்

ஞானியர் வகைகள்

1 மெய்ஞ்ஞானியர்

2 சுத்த ஞானியர்

3 சிவ ஞானியர்

4 தத்துவ ஞானியர்

5  இப்போது புது வகை ஞானி உதயம் ??

அவர் தான் யூ டியூப் ஞானி

YOU TUBE  ஞானி

நான் இவர் பத்தி சொல்ல வேண்டியதிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s