மெய்ஞ்ஞானமும் – விஞ்ஞானமும் “

“ மெய்ஞ்ஞானமும் – விஞ்ஞானமும் “

 மெய்ஞ்ஞானம் :

அபிமன்யூ பிறப்பின் மூலம் –  சிசு கருவிலே  வித்தை கற்கும் திறம் படைத்தது என இதிகாசம் கூறியது

விஞ்ஞானம் : அதை ஒப்புக் கொள்ளுது

“ Even people’s conscious minds are fast asleep – Their Sub conscious minds are always Awake “

Hence can keep on  teaching   them  even if they don’t seem to follow or agree

இப்போதெல்லாம் விஞ்ஞானம் மெய்ஞ்ஞானத்தை ஒத்துப்போகுது – மகிழ்ச்சியான செய்தி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s