“ புழுவும் –  பட்டுப்பூச்சியும்”

“ புழுவும் –  பட்டுப்பூச்சியும்”  

நாதம் எழும்பும் பட்டி மண்டபத்திலும்

வாசி கிளம்பும் மேடையிலும் தான்

புழு பட்டுப்பூச்சி ஆக மாறுது

ஜீவன் சுத்த ஜீவன் ஆகவும் புருஷோத்தமன் ஆகவும் மாற்றம் அடையுது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s