“ கண்மணி பெருமை “

“ கண்மணி பெருமை “

பாவையும் பார்வையும்

காதலன் :

“ தேவை பாவை பார்வை “

ஆன்ம சாதகன் :

“ தேவை பாவையில் பார்வை “

என்ன ஒற்றுமை ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s