“ குருவும் பசுவும் “ 

“ குருவும் பசுவும் “ 

என்ன தான் நான் வெளிப்படையாக அனேக விஷயங்கள் பயிற்சி அனுபவம் பதிவாக வெளியிட்டாலும் ,  ஒரு 10 % , ரகசியமாக என்னுள்ளே வைத்திருப்பேன்

அதை இது வரையில் யார்க்கும் உரைத்திருக்க மாட்டேன்

இது   பசு எல்லா பாலையும் மடிக்கு  கொண்டு வராமல் – சிறிது தன் கன்றுக்கு சேமித்து வைத்திருப்பதுக்கு சமம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s