“ இதயமும் இருதயமும் “  

 “ இதயமும் இருதயமும் “  

உறுப்பு இதயத்தில்

சளி கபம் பிடித்தால்

துளசி ஆடாதொடை இலை சாப்பிடலாம்

குணம் காணும்

ஆனால் சிரசில் இருக்கும் இருதயத்தில் கோழைக்கு??

எந்த  உலக மருந்தும் பயன்படா

அணு  உலைக்கு நிகரான உஷ்ணத்தால் அல்லாது அது கரையாது

அது நல்ல மருந்து – ஞான மருந்து ஆகிய விந்து

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s