“ குணமும் குன்றும் “

 “ குணமும் குன்றும் “

குணம் எனும் குன்றேறி நின்றால் தான்

குமரன் இருக்கும் குன்றின் மேலேற முடியும்

நல் ஒழுக்கம் பொறுமை மௌனம்

இன்சொல்லாடல்  விடாமுயற்சி

தவம் ஈகை கொடை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s