பெண்

பெண்

போட்டியில்

தான் வளர்க்கும் காளை

பிடிமாடு  ஆனக்கால்

அது அவளுக்கு பெருத்த அவமானமாம் – பிடிக்காது

ஆனால் வீட்டில் 

கணவன் அவளுக்கு   அடி மாடென  பணிந்தால்  தான்

அவளுக்கு பிடிக்கும்

எப்படி ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s