தக்ஷன் வேள்வி – 5

தக்ஷன் வேள்வி – 5

ஒருமை நிலத்தில்

தாரணை தியானம் கூடினால்

தக்ஷன் யாகம் வேள்வி கைகூடுமே

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s